Voorwaarden en regels bij Yoga Meirink

 1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: de hier voorliggende door Yoga Meirink gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website ww.meirink.nl van Yoga Meirink. Indien wenselijk kunnen deze Algemene Voorwaarden ook als pdf gemaild worden. Vraag erom via mail naar yoga@meirink.nl.

1.2 Yoga Meirink is gevestigd te Sassenheim aan de Parklaan 95 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27318808.

1.3 Deelnemer: degene die een door of bij Yoga Meirink georganiseerde les, workshop, retreat, module of opleiding volgt c.q. wenst te volgen. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder, tenzij anders overeen gekomen. Uitgenomen hiervan zijn de als kinderlessen aangekondigde yoga of aikido lessen. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.  

1.4 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yoga Meirink, anders dan op basis van een abonnement.

1.5 Vijfrittenkaart/Tienrittenkaart: een 5-lessen oftewel een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Abonnement: een door Yoga Meirink uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement voor het volgen van de yoga- en andere lessen bij Yoga Meirink zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website (verder: ‘Abonnement’).

1.7 Aanbetaling: 50% van de meerdaagse activiteiten prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de meerdaagse activiteit geldt.

1.8 Meerdaagse activiteit: Door Yoga Meirink georganiseerde activiteiten die langer dan één dag duren, met uitzondering van tweedaagse festivals. Hieronder vallen te verstaan: 10-daagse challenges, retreats, opleidingsmodules en opleidingen.

1.9 Meerdaagse activiteiten prijs: de totale prijs van de meerdaagse activiteit, inclusief de aanbetaling.

1.10 Website: de website van Yoga Meirink: www.meirink.nl

1.11 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan Yoga Meirink of een ruimte van Yoga Meirink huren.

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Yoga Meirink zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; abonnementen, losse lessen, workshops, festivals, challenges, retreats, modules, opleidingen en overige bezoeken van deelnemers al dan niet via Partners van Yoga Meirink aan of bij Yoga Meirink. Door deelname aan een (losse) les, workshop, festival, challenge, retreat, module of opleiding verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van Yoga Meirink verplichten zich om hun deelnemers aan de activiteiten die bij Yoga Meirink door hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.

2.2 Yoga Meirink kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Yoga Meirink zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van Yoga Meirink zijn betrokken.

 1. Abonnementen, rittenkaarten en losse lessen

  3.1Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een rittenkaart. Ook zijn losse lessen beschikbaar. Soms heeft Yoga Meirink acties met een beperkte geldigheidsduur.

  3.2Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yoga Meirink af te nemen. Yoga Meirink is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de deelnemer geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yoga Meirink worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de deelnemer heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga Meirink niet en de deelnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Yoga Meirink heeft het recht een aanmelding van een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een abonnement komt tot stand op het moment dat Yoga Meirink het verschuldigde bedrag van de deelnemer heeft ontvangen.

  3.3 Yoga Meirink geeft de volgende reguliere abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de deelnemer:

LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een deelnemer (al dan niet via een partner van Yoga Meirink) te betalen en te volgen les bij Yoga Meirink, anders dan op basis van een abonnement.

RITTENKAART
De vijfrittenkaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden. De tienrittenkaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

MAAND-, HALFJAAR- EN JAARABONNEMENT BASIC
Dit abonnement geeft recht op gemiddeld één les per week op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
Het maandabonnement gaat in op de dag van aankoop en loopt af op de laatste dag van dezelfde maand. Het geldt één maand lang en heeft geen opzegtermijn. Op de eerste dag van de volgende maand verlengt het abonnement stilzwijgend voor één maand. Het is doorlopend tot wederopzegging.
De halfjaar- en jaarabonnementen gaan in op de dag van aankoop en is 6, respectievelijk 12 maanden geldig. De opzegtermijn voor het halfjaar- en voor het jaarabonnement is één kalendermaand. Dat betekent dat het abonnement vóór de eerste van de maand waarin het abonnement afloopt dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar yoga@meirink.nl of bij ons aan de balie. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. De halfjaar- en jaarabonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging en verlengen na afloop stilzwijgend om 6, respectievelijk 12 maanden.

MAAND-, HALFJAAR- EN JAARABONNEMENT PLUS
Dit abonnement geeft recht op gemiddeld twee lessen per week op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
Het maandabonnement gaat in op de dag van aankoop en loopt af op de laatste dag van dezelfde maand. Het geldt één maand lang en heeft geen opzegtermijn. Op de eerste dag van de volgende maand verlengt het abonnement stilzwijgend voor één maand. Het is doorlopend tot wederopzegging.
De halfjaar- en jaarabonnementen gaan in op de dag van aankoop en is 6, respectievelijk 12 maanden geldig. De opzegtermijn voor het halfjaar- en voor het jaarabonnement is één kalendermaand. Dat betekent dat het abonnement vóór de eerste van de maand waarin het abonnement afloopt dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar yoga@meirink.nl of bij ons aan de balie. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. De halfjaar- en jaarabonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging en verlengen na afloop stilzwijgend om 6, respectievelijk 12 maanden.

MAAND-, HALFJAAR- EN JAARABONNEMENT SUPER PLUS
Dit abonnement geeft recht op een onbeperkt aantal lessen per week op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
Het maandabonnement gaat in op de dag van aankoop en loopt af op de dag ervoor van de volgende maand. Het geldt één maand lang en heeft geen opzegtermijn. Op dezelfde dag van de volgende maand verlengt het abonnement stilzwijgend voor één maand. Het is doorlopend tot wederopzegging.
De halfjaar- en jaarabonnementen gaan in op de dag van aankoop en zijn 6, respectievelijk 12 maanden geldig. De opzegtermijn voor het halfjaar- en voor het jaarabonnement is één kalendermaand. Dat betekent dat het abonnement vóór de eerste van de maand waarin het abonnement afloopt dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar yoga@meirink.nl of bij ons aan de balie. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email of een app ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. De halfjaar- en jaarabonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging en verlengen na afloop stilzwijgend om 6, respectievelijk 12 maanden.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of opleidingsdag dient de deelnemer zich te melden bij de receptie van Yoga Meirink om haar/zijn aanwezigheid te registreren.

3.5 De aangekochte rittenkaart, abonnement, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De deelnemer moet zich daarom altijd bij Yoga Meirink kunnen legitimeren. De deelnemer is er op verzoek van Yoga Meirink tot gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in haar of zijn account te uploaden, zodat Yoga Meirink kan verifiëren of de aangekochte rittenkaart, abonnement, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de deelnemer. Indien je aan een ander een losse les, rittenkaart, abonnement, workshop, challenge of meerdaagse activiteit cadeau wilt doen, zet het product dan op naam van de deelnemer c.q. koop een cadeaubon aan.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een losse les, rittenkaart, abonnement, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit moet vooruit, te weten voorafgaand aan de les, abonnementsperiode, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit betaald worden. Betaling kan geschieden via CREDITCARD (online via de website of Eversport), iDEAL (online via link in mail) automatische incasso of via directe bankbetaling (“Tikkie”). Indien de deelnemer (via de website) een abonnement (maand-, halfjaar- of jaarabonnement) afsluit, geeft de deelnemer tot nadere opzegging aan Yoga Meirink toestemming voor automatische incasso van de eerste en voor de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de dag van aankoop en vervolgens op telkens dezelfde dag van de volgende abonnementsperiode.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer niet meer online reserveren (zie artikel 5 van de Algemene Voorwaarden). De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor losse lessen, rittenkaarten, abonnementen, workshops, festivals, challenges en meerdaagse activiteiten staan altijd op de website en zijn in te zien bij de receptie van Yoga Meirink. Yoga Meirink behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, rittenkaarten, abonnementen, workshops, festivals, challenges, meerdaagse activiteiten en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd bij Yoga Meirink in het centrum, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

4.4 Yoga Meirink biedt nieuwe deelnemers die via de website een abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. Dat kan eenvoudig via mail of bij de balie van Yoga Meirink. Yoga Meirink zal de deelnemer vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de deelnemer restitueren. Indien de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van het abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de deelnemer wel gebruik heeft gemaakt van het abonnement, dat wil zeggen: de deelnemer heeft minimaal aan een les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal lessen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe deelnemers, dat wil zeggen: deelnemers die het abonnement voor de eerste maal afsluiten.

4.5

1.Als de deelnemer of partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is zij/hij van rechtswege in verzuim en is Yoga Meirink gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

2. Als de deelnemer of partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is zij/hij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Yoga Meirink gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. Voor het online reserveren van lessen door deelnemers met een losse les, rittenkaart of abonnement gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf minimaal 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
•    Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke ‘no show’ wordt als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed. 
•    Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yoga Meirink komen. We houden altijd 2 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 5 minuten voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les.

 1. Beëindiging en Opschorting Abonnement

7.1 De deelnemer kan een geldend maandabonnement altijd beëindigen. Het abonnement eindigt dan met afloop van de lopende maand. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

7.2 De deelnemer kan een geldend halfjaar- of jaarabonnement altijd beëindigen. Het abonnement eindigt dan met de afloop van de abonnementsperiode. De opzegtermijn is één hele kalendermaand. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

7.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het abonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yoga Meirink en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: yoga@meirink.nl.

 1. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat op de website. Yoga Meirink behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd bij Yoga Meirink, vermelding op de website en/of per e-mail. Het rooster in het digitale aanmeldingssysteem (Eversports) is leidend.

6.2 Yoga Meirink behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.

6.3 Yoga Meirink is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op(feest)dagen, één week in het voorjaar en twee a drie weken in de zomer, als ook voor interne opleidingsdoeleinden de deuren te sluiten.  Zulke sluitingen worden vroegtijdig op de website en in de nieuwsbrief aangekondigd. Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

  1. Workshop: Rooster en Annulering

  9.1 Het geldende workshop rooster staat altijd op de website. Yoga Meirink behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd bij Yoga Meirink, en/of vermelding op de website en/of per e-mail. Leidend  is ook hier het rooster in het digitale aanmeldingssysteem (Eversports).

  9.2 Yoga Meirink behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

  9.3 Tot twee weken voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan yoga@meirink.nl.

  9.4 Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 5,- administratiegeld. 

  9.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

  1. Deelname en Betaling Workshop, Festival, Challenge, Meerdaagse Activiteit en Inschrijfgeld

  8.1 Een deelnemer kan aan een workshop, festival of challenge deelnemen nadat Yoga Meirink het volledige bedrag voor deelname aan de betreffende activiteit heeft ontvangen.

  8.2 Bij deelname aan een meerdaagse activiteit, met uitzondering van een festival, dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande meerdaagse activiteit te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale meerdaagse activiteiten prijs dient uiterlijk 14 dagen voor de geplande activiteit te worden voldaan aan Yoga Meirink. Een deelnemer kan aan een meerdaagse activiteit deelnemen nadat de deelnemer de volledige meerdaagse activiteiten prijs heeft betaald.

  8.3 Voor sommige meerdaagse activiteiten geldt een zogeheten “Vroegboekkorting”.  Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum; in het algemeen tot twee volle maanden voor begin van de meerdaagse activiteit. Na deze datum geldt het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

  1. Meerdaagse Activiteiten: Annulering

  10.1 Annulering van deelname aan de geplande meerdaagse activiteit kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan yoga@meirink.nl.

  10.2 Tot 60 dagen voor de geplande meerdaagse activiteit kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

  10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande meerdaagse activiteit datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de meerdaagse activiteiten prijs in rekening wordt gebracht.

  10.4 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de meerdaagse activiteit, wordt de reeds betaalde meerdaagse activiteiten prijs niet terugbetaald.

  10.5 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de meerdaagse activiteit, wordt de reeds betaalde meerdaagse activiteit en prijs niet terugbetaald.

  10.6 Yoga Meirink behoudt zich het recht voor de meerdaagse activiteit te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde meerdaagse activiteiten prijs terugbetaald.

  1. Huisregels

  11.1 Alle deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yoga Meirink volgen:

  • Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Yoga Meirink er geen last van hebben.
  • Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yoga Meirink.
  • Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga of aikido op een volle maag.
  • Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
  • Draag schone en makkelijk zittende kleding.
  • Doe je schoenen uit bij de ingang van Yoga Meirink. Gebruik de hiervoor bestemde schoenenplank in de hal.
  • Yoga Meirink stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
  • Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens en na de yogalessen of workshops niet te praten in de zaal en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de zaal of moeten volledig uitgeschakeld worden. In dringende gevallen is in samenspraak met de docent hierop een uitzondering mogelijk.
  • Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Meirink niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van de deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

  11.2 Yoga Meirink behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 11.1, niet naleven de toegang tot Yoga Meirink te ontzeggen en/of het abonnement van de betreffende deelnemer te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de les, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

  1. Persoonsgegevens

  13.1  Yoga Meirink verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga Meirink gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  13.2 Yoga Meirink gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Meirink en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Meirink, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yoga@meirink.nl. De bezoeker en deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Meirink gebruik kan worden gemaakt.

  13.3 Yoga Meirink geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

  13.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Yoga Meirink worden verwerkt, voor welke doeleinden Yoga Meirink dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

  1. Aansprakelijkheid

  12.1 Yoga Meirink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan Yoga Meirink, het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, festivals, challenges en/of meerdaagse activiteiten bij, of verzorgd door, Yoga Meirink. 

  12.2  Yoga Meirink werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door bezoek aan Yoga Meirink, deelname aan een les, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit bij, of verzorgd door Yoga Meirink, aanvaardt de bezoeker, deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yoga Meirink adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je in het eerste trimester van een zwangerschap bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke conditie.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Houd tijdens de menstruatie rekening met de grotere behoefte aan rust van je eigen lichaam.

  12.3 Een bezoek aan Yoga Meirink, onze lessen, workshops, festivals, challenges en meerdaagse activiteiten zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze lessen, workshops, festivals, challenges en meerdaagse activiteiten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de les, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit voor jou geschikt is op dit moment.

  12.4 Partners verplichten zich de risico’s genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door Yoga Meirink afdoende te verzekeren en Yoga Meirink te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 12.1.

   1. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

   14.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

   14.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een abonnement, les, workshop, festival, challenge en/of meerdaagse activiteit, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga Meirink zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank

Algemene voorwaarden online activiteiten 

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die Yoga Meirink aanbiedt online en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op www.meirink.nl.

 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
  c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Yoga Meirink via online platformen levert aan de klant, waaronder online live lessen, opgenomen online lessen, geïntegreerde cursussen op het terrein van yoga, meditatie en bewustzijnsontwikkeling in de ruimste zin van het woord.
  d) Herroepingsrecht: het recht van de klant om de overeenkomst binnen de bedenktermijn te herroepen.
  e) Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten via de door Yoga Meirink gebruikte online platformen afneemt.
  f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en met betrekking tot de toegang en het gebruik van het platform.
  g) Platform: door Yoga Meirink gebruikte kanalen zoals zoom (gelicenseerd), YouTubekanaal Yoga Meirink, Instagram #yogameirink, Facebook Yoga door Meirink, LinkedIn Petra Meirink

  AANBOD

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yoga Meirink af te nemen.
  3. Yoga Meirink is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yoga Meirink worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de klant heeft geaccepteerd.
  4. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga Meirink niet en de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
  5. Yoga Meirink heeft het recht een aanmelding van een klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

  3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich via het platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Yoga Meirink de aanmelding heeft bevestigd, dan wel nadat de Klant gebruik maakt van een door Yoga Meirink verstuurde inlogcode gekoppeld aan een deelname aan de Teacher Training of een andere bij Yoga Meirink gevolgde of te volgen training/workshop/opleiding of les. De klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
  2. Bij de afname van meerdere diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en Yoga Meirink tot stand.
  3. Yoga Meirink is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van diensten.

  4. HERROEPINGSRECHT

 3. Bij elke overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Yoga Meirink mag de klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
  2. De in artikel 4.1 genoemde bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
  3. Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is de klant Yoga Meirink een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte  van de overeenkomst dat door Yoga Meirink is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de klant aan Yoga Meirink moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst.
  4. herroeping van de overeenkomst, kan door toezending van het modelformulieraan Yoga Meirink of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze. Zie ook artikel 4 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van meirink.nl.

  5. PRIJS EN BETALING

 4. Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Yoga Meirink aangeboden betalingsmogelijkheden.
  2. Bij het gebruik van een betalingslink die door Yoga Meirink voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de klant, geeft de klant Yoga Meirink toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij het aangeboden product/ de aangeboden dienst, is de opzegtermijn één hele kalendermaand. Dat betekent dat het ‘lidmaatschap’ vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd.
  3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
  4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
  5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Yoga Meirink gerechtigd de toegang tot de diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de klant te verhalen.
  6. Facturen en betalingsherinneringen worden door Yoga Meirink uitsluitend elektronisch aangeboden.
  7. Het door Yoga Meirink te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde diensten, of gelijk aan de som van de prijs van de afgenomen losse producten/diensten. In geval van periodieke betaling is het door Yoga Meirink te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

  6. ACCOUNT EN VEILIGHEID

 5. De klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de klant direct te worden aangevuld.
  2. De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
  3. De klant dient Yoga Meirink direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount. Indien de klant inloggegevens deelt met derden is Yoga Meirink zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de klant te verhalen.

  7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 6. Het is de klant niet toegestaan het platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
  2. Het is de klant niet toegestaan de diensten en/of het platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga Meirink de content van het platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 16.

  8. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

 7. Yoga Meirink streeft ernaar het platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
  2. Indien de klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Yoga Meirink, dan verzoekt Yoga Meirink de klant contact op te nemen met de klantenservice van Yoga Meirink: yoga@meirink.nl.
  3. Yoga Meirink zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Yoga Meirink toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Yoga Meirink de klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
  4. Ten behoeve van onderhoud kan Yoga Meirink delen van het platform buiten gebruik stellen. Yoga Meirink zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
  5. Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Yoga Meirink de klant een passende oplossing aanbieden.

  9. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP

 8. Via het platform wordt soms doorgelinkt naar websites van docenten of andere derden die mogelijk eigen producten of diensten aanbieden. Indien de klant naar een dergelijke webshop/website gaat, komt de klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Yoga Meirink adviseert de klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij. Yoga Meirink is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
  2. Voor het gebruik van het platform en de afname van diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.
 9. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN
 10. Yoga Meirink is gerechtigd de inhoud van de diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de diensten gelijk blijft. Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij Yoga Meirink aangekochte dienst of product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) de content van het platform kan door Yoga Meirink zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot toegang tot het platform is overeengekomen. Yoga Meirink zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
  2. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de klant oplevert, zal Yoga Meirink de klant de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
  3. Yoga Meirink is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Yoga Meirink de klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.
 11. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR YOGA MEIRINK
 12. Yoga Meirink is bevoegd om de toegang tot de diensten op te schorten of de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de klant:
 13. a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden op meirink.nl;
  b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
  c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
  d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
  e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
  f) failliet is verklaard.
 14. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Yoga Meirink besluiten op verzoek van de klant het ‘lidmaatschap’ tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Yoga Meirink – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

  12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

 15. De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de klant de overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
  2. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één volledige kalendermaand.
  3. De overeenkomst kan worden opgezegd per e-mail (yoga@meirink.nl).
 16. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT
 17. De klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de diensten en/of het platform. De klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Yoga Meirink aanvaardt en opvolgt.
  2. Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment.
  3. De klant is aansprakelijk voor schade van Yoga Meirink die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Yoga Meirink die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

  14. AANSPRAKELIJKHEID YOGA MEIRINK

 18. Yoga Meirink doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar platform en/of de diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
  2. Yoga Meirink is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten en/of het gebruik van het platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Yoga Meirink.
  3. Indien de klant via het platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Yoga Meirink niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.
  4. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Yoga Meirink te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Yoga Meirink voor het betreffende geval uitkeert.
  5. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
  6. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Yoga Meirink, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
  7. Iedere aansprakelijkheid van Yoga Meirink vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

  15. OVERMACHT

Yoga Meirink is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de diensten en het platform, inclusief alle inhoud van het platform, berusten bij Yoga Meirink, tenzij anders is vermeld. Het is de klant niet toegestaan diensten of informatie van het platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga Meirink. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het platform.

17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

 1. De klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Yoga Meirink.
  2. Yoga Meirink is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de klant.
 2. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

19. PRIVACY

Yoga Meirink verzamelt persoonsgegevens van de klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de diensten en het platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Yoga Meirink van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring op deze website en  Privacyverklaring en Cookieverklaring die te vinden zijn op meirink.nl of desgewenst kunnen worden toegezonden.

20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de klant en Yoga Meirink is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland in Almere is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de klant en Yoga Meirink of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

CONTACTGEGEVENS

Yoga Meirink
Ban Zhaoweg 10
1349LN Almere
KvK:27318808

Wil je geen nieuwe info missen, schrijf je hier in →

 

YOGA MEIRINK

 

 

 

KvK 27318808

Ban Zhaoweg 10

1349 LN Almere

yoga@meirink.nl

OPENINGSTIJDEN 

Maandag           8:15 – 22:15

Dinsdag              8:15 – 22:15

Woensdag         Praktijk Osteopathie

Donderdag         8:15 – 22:15

Vrijdag                 8:15 – 22:15

Zaterdag              8:15 – 12:15

Zondag                 Gesloten

SOCIALS

 

YOGA ALLIANCE

Share This