Voorwaarden en regels bij Yoga Centrum Oosterwold

1. Begrippen

1.1 Algemene Voorwaarden: de hier voorliggende door Yoga Centrum Oosterwold gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website www.yogacentrumoosterwold.nl van Yoga Centrum Oosterwold. Indien wenselijk kunnen deze Algemene Voorwaarden ook als pdf gemaild worden. Vraag erom via mail naar yoga@yogacentrumoosterwold.nl.

1.2 Yoga Centrum Oosterwold is gevestigd te Almere aan de Ban Zhaoweg 10 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 27318808.

1.3 Deelnemer: degene die een door of bij Yoga Centrum Oosterwold georganiseerde les, workshop, retreat, module of opleiding volgt c.q. wenst te volgen. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar oud, kunnen in beginsel uitsluitend deelnemen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een deelnemer van 18 jaar of ouder, tenzij anders overeen gekomen. Uitgenomen hiervan zijn de als kinderlessen aangekondigde yoga of aikido lessen. Inschrijving en betaling dient in voornoemde situatie te gebeuren door, althans met toestemming van de ouder / wettelijk vertegenwoordiger.

1.4 Losse Les: een éénmalige door een Student te betalen en te volgen les bij Yoga Centrum Oosterwold, anders dan op basis van een abonnement.

1.5 Vijfrittenkaart/Tienrittenkaart: een 5-lessen oftewel een 10-lessen kaart, zoals bedoeld in artikel 3.3.

1.6 Abonnement: een door Yoga Meirink uit te geven c.q. uitgegeven, en door een Student te betalen c.q. betaald, abonnement voor het volgen van de yoga- en andere lessen bij Yoga Centrum Oosterwold zoals vermeld op het reguliere lesrooster te vinden op de website (verder: ‘Abonnement’).

1.7 Aanbetaling: 50% van de meerdaagse activiteiten prijs, welke als aanbetaling voor deelname aan de meerdaagse activiteit geldt.

1.8 Meerdaagse activiteit: Door Yoga Centrum Oosterwold georganiseerde activiteiten die langer dan één dag duren, met uitzondering van tweedaagse festivals. Hieronder vallen te verstaan: zes-weken-challenges, 10-daagse challenges, retreats, opleidingsmodules en opleidingen.

1.9 Meerdaagse activiteiten prijs: de totale prijs van de meerdaagse activiteit, inclusief de aanbetaling.

1.10 Website: de website van Yoga Centrum Oosterwold: www.yogacentrumoosterwold.nl

1.11 Partners: derde partijen (natuurlijke persoon of rechtspersoon) die een opdracht verstrekken aan Yoga Centrum Oosterwold of een ruimte van Yoga Centrum Oosterwold huren.

2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Yoga Centrum Oosterwold zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten, waaronder op de; abonnementen, losse lessen, workshops, festivals, challenges, retreats, modules, opleidingen en overige bezoeken van deelnemers al dan niet via Partners van Yoga Centrum Oosterwold aan of bij Yoga Centrum Oosterwold. Door deelname aan een (losse) les, workshop, festival, challenge, retreat, module of opleiding verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Partners van Yoga Centrum Oosterwold verplichten zich om hun deelnemers aan de activiteiten die bij Yoga Centrum Oosterwold door hen zal verrichten, zich van de toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden bewust te maken, met name van artikel 13.

2.2 Yoga Centrum Oosterwold kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website. Yoga Centrum Oosterwold zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

2.3 Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

2.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Partners wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Op deze Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op welke wijze dan ook, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst, bij de dienstverlening van Yoga Centrum Oosterwold zijn betrokken.

3. Abonnementen, rittenkaarten en losse lessen

3.1 Deelnemers kunnen lessen volgen op basis van een abonnement of een rittenkaart. Ook zijn losse lessen beschikbaar. Soms heeft Yoga Centrum Oosterwold acties met een beperkte geldigheidsduur.

3.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yoga Centrum Oosterwold af te nemen. Yoga Centrum Oosterwold is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de deelnemer geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yoga Centrum Oosterwold worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de deelnemer heeft geaccepteerd. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga Centrum Oosterwold niet en de deelnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. Yoga Centrum Oosterwold heeft het recht een aanmelding van een deelnemer te weigeren zonder opgaaf van redenen. Een abonnement komt tot stand op het moment dat Yoga Centrum Oosterwold het verschuldigde bedrag van de deelnemer heeft ontvangen.

3.3 Yoga Centrum Oosterwold geeft de volgende reguliere abonnementen en kaarten uit, ter keuze van de deelnemer:LOSSE LES
Dit is een éénmalige door een deelnemer (al dan niet via een partner van Yoga Centrum Oosterwold) te betalen en te volgen les bij Yoga Centrum Oosterwold, anders dan op basis van een abonnement.

RITTENKAART
De vijfrittenkaart geeft recht op 5 lessen. De lessen dienen binnen 2 maanden gebruikt te worden. De tienrittenkaart geeft recht op 10 lessen. De lessen dienen binnen 4 maanden gebruikt te worden.

MAAND-, HALFJAAR- EN JAARABONNEMENT BASIC
Dit abonnement geeft recht op gemiddeld één les per week op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
Het maandabonnement gaat in op de dag van aankoop en loopt af op de laatste dag van dezelfde maand. Het geldt één maand lang en heeft een opzegtermijn van 5 dagen. Op de eerste dag van de volgende maand verlengt het abonnement stilzwijgend voor één maand. Het is doorlopend tot wederopzegging.
De halfjaar- en jaarabonnementen gaan in op de dag van aankoop en zijn 6, respectievelijk 12 maanden geldig. De opzegtermijn voor het halfjaarabonnement is twee weken en voor het jaarabonnement is dat één kalendermaand. Dat betekent dat het abonnement vóór de eerste van de maand waarin het abonnement afloopt dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar yoga@yogacentrumoosterwold.nl of bij ons aan de balie. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. De halfjaar- en jaarabonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging en verlengen na afloop stilzwijgend om 6, respectievelijk 12 maanden.

MAAND-, HALFJAAR- EN JAARABONNEMENT PLUS
Dit abonnement geeft recht op gemiddeld twee lessen per week op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
Het maandabonnement gaat in op de dag van aankoop en loopt af op de laatste dag van dezelfde maand. Het geldt één maand lang en heeft een opzegtermijn van 5 dagen. Op de eerste dag van de volgende maand verlengt het abonnement stilzwijgend voor één maand. Het is doorlopend tot wederopzegging.
De halfjaar- en jaarabonnementen gaan in op de dag van aankoop en zijn 6, respectievelijk 12 maanden geldig. De opzegtermijn voor het halfjaarabonnement is twee weken en voor het jaarabonnement is dat één kalendermaand. Dat betekent dat het abonnement vóór de eerste van de maand waarin het abonnement afloopt dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar yoga@yogacentrumoosterwold.nl of bij ons aan de balie. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. De halfjaar- en jaarabonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging en verlengen na afloop stilzwijgend om 6, respectievelijk 12 maanden.

MAAND-, HALFJAAR- EN JAARABONNEMENT SUPER PLUS
Dit abonnement geeft recht op een onbeperkt aantal lessen per week op basis van beschikbaarheid, zie artikel 5.
Geldigheid: doorlopend.
Het maandabonnement gaat in op de dag van aankoop en loopt af op de dag ervoor van de volgende maand. Het geldt één maand lang en heeft een opzegtermijn van vijf dagen. Op dezelfde dag van de volgende maand verlengt het abonnement stilzwijgend voor één maand. Het is doorlopend tot wederopzegging.
De halfjaar- en jaarabonnementen gaan in op de dag van aankoop en zijn 6, respectievelijk 12 maanden geldig. De opzegtermijn voor het halfjaarabonnement is twee weken en voor het jaarabonnement is dat één kalendermaand. Dat betekent dat het abonnement vóór de eerste van de maand waarin het abonnement afloopt dient te worden opgezegd. Dit kan per email naar yoga@yogacentrumoosterwold.nl of bij ons aan de balie. De opzegging is definitief wanneer je van ons een email of een app ontvangt die aangeeft dat wij je opzegging ontvangen hebben. De halfjaar- en jaarabonnementen zijn doorlopend tot wederopzegging en verlengen na afloop stilzwijgend om 6, respectievelijk 12 maanden.

3.4 Voorafgaand aan elke les, workshop of opleidingsdag dient de deelnemer zich te melden bij de receptie van Yoga Centrum Oosterwold om haar/zijn aanwezigheid te registreren.

3.5 De aangekochte rittenkaart, abonnement, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit is persoonsgebonden en niet-overdraagbaar. De deelnemer moet zich daarom altijd bij Yoga Centrum Oosterwold kunnen legitimeren. De deelnemer is er op verzoek van Yoga Centrum Oosterwold tot gehouden om een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit in haar of zijn account te uploaden, zodat Yoga Centrum Oosterwold kan verifiëren of de aangekochte rittenkaart, abonnement, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit wordt gebruikt door de daartoe gerechtigde persoon. Onder een herkenbare pasfoto van voldoende kwaliteit wordt verstaan een authentieke en persoonlijke pasfoto van de deelnemer. Indien je aan een ander een losse les, rittenkaart, abonnement, workshop, challenge of meerdaagse activiteit cadeau wilt doen, zet het product dan op naam van de deelnemer c.q. koop een cadeaubon aan.

4. Betaling, Prijswijziging en Zichttermijn

4.1 Een losse les, rittenkaart, abonnement, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit moet vooruit, te weten voorafgaand aan de les, abonnementsperiode, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit betaald worden. Betaling kan geschieden via CREDITCARD (online via de website of de app), IDeal (online via link in mail) automatische incasso of via directe bankbetaling (“Tikkie”). Indien de deelnemer (via de website) een abonnement (maand-, halfjaar- of jaarabonnement) afsluit, geeft de deelnemer tot nadere opzegging aan Yoga Centrum Oosterwold toestemming voor automatische incasso van de eerste en voor de vervolgtermijnen. De automatische incasso geschiedt op de dag van aankoop en vervolgens op telkens dezelfde dag van de volgende abonnementsperiode.

4.2 Indien de verschuldigde termijnbetaling niet kan worden afgeschreven, bijvoorbeeld doordat er onvoldoende saldo op de opgegeven bankrekening staat op het moment van afschrijving of doordat de deelnemer onjuiste betaalinformatie heeft opgegeven, alsmede in het geval dat een deelnemer de betaling voor een periode storneert, kan de deelnemer niet meer online reserveren (zie artikel 5 van de Algemene Voorwaarden). De deelnemer blijft alle vervallen termijnbetalingen verschuldigd tot het moment dat het abonnement conform de voorwaarden is geëindigd.

4.3 De geldende prijzen voor losse lessen, rittenkaarten, abonnementen, workshops, festivals, challenges en meerdaagse activiteiten staan altijd op de website en zijn in te zien bij de receptie van Yoga Centrum Oosterwold. Yoga Centrum Oosterwold behoudt zich het recht voor de prijzen van de lessen, rittenkaarten, abonnementen, workshops, festivals, challenges, meerdaagse activiteiten en andere producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd bij Yoga Centrum Oosterwold in het centrum, en/of door vermelding op de website, en/of per e-mail.

4.4 Yoga Centrum Oosterwold biedt nieuwe deelnemers die via de website een abonnement afsluiten de mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. Dat kan eenvoudig via mail of bij de balie van Yoga Centrum Oosterwold. Yoga Centrum Oosterwold zal de deelnemer vervolgens binnen 14 dagen het factuurbedrag zoals omschreven in artikel 4.2 naar rato aan de deelnemer restitueren. Indien de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van het abonnement, zal het volledige factuurbedrag worden gerestitueerd. Indien de deelnemer wel gebruik heeft gemaakt van het abonnement, dat wil zeggen: de deelnemer heeft minimaal aan een les deelgenomen, dan zal het factuurbedrag worden gerestitueerd naar rato van het aantal lessen waarna wordt ontbonden. De zichttermijn is uitsluitend van toepassing op nieuwe deelnemers, dat wil zeggen: deelnemers die het abonnement voor de eerste maal afsluiten.

4.5

1. Als de deelnemer of partner niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is zij/hij van rechtswege in verzuim en is Yoga Centrum Oosterwold gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

2. Als de deelnemer of partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is zij/hij gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Yoga Centrum Oosterwold gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

5. Online reserveren

5.1 Voor het online reserveren van lessen door deelnemers met een losse les, rittenkaart of abonnement gelden de volgende regels:
•    Alle lessen kunnen vanaf minimaal 7 dagen van tevoren tot 30 minuten voor aanvang online worden gereserveerd.
•    Je kunt alleen online reserveren, dus niet telefonisch of bij de receptie.
•    Je reservering is geldig tot 5 minuten voor aanvang van de les. Ben je er dan nog niet, dan gaan we er vanuit dat je niet meer komt en geven we de les aan een ander. Een dergelijke ‘no show’ wordt als gevolgde les geadministreerd en als zodanig afgeboekt van het op de kaart staande ritten tegoed.
•    Als online registreren niet meer mogelijk is, kun je toch naar Yoga Centrum Oosterwold komen. We houden altijd 2 plaatsen beschikbaar waarvoor geen reservering nodig is. Je moet dan natuurlijk wel op tijd aanwezig zijn want er geldt “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.
•    Als je je reservering wilt annuleren dan kan dat tot 5 minuten voor aanvang van de les door in je account op “cancel” te klikken bij de betreffende les. Tot vier uur voor begin van de les wordt het lestegoed gerestitueerd. Daarna wordt de les als gevolgd geadministreerd.

6. Lesrooster

6.1 Het geldende lesrooster staat vanaf 1 augustus 2023 op de website onder ROOSTER en vanaf september 2023 in onze Yoga Centrum Oosterwold-app. Tot dan staat het actuele rooster in de widget van het tot augustus door Yoga Centrum Oosterwold digitaal gebruikte boekingssysteem (Eversports). Yoga Centrum Oosterwold behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd bij Yoga Centrum Oosterwold, vermelding in de widget, per augustus 2023 op de website www.yogacentrumoosterwold.nl en/of per e-mail.

6.2 Yoga Centrum Oosterwold behoudt zich het recht voor om (als gevolg van overmacht) een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen. Er vindt in voornoemde situaties geen restitutie van betaalde gelden plaats.

6.3 Yoga Centrum Oosterwold is vrijwel altijd open, maar behoudt zich het recht om op(feest)dagen, één week in het voorjaar en twee a drie weken in de zomer, als ook voor interne opleidingsdoeleinden de deuren te sluiten.  Zulke sluitingen worden vroegtijdig op de website en in de nieuwsbrief aangekondigd. Er vindt in voornoemde situatie geen restitutie van betaalde gelden plaats.

7. Beëindiging en Opschorting Abonnement

7.1 De deelnemer kan een geldend maandabonnement altijd, met een opzegtermijn van vijf dagen beëindigen. Het abonnement eindigt dan met afloop van de lopende maand. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

7.2 De deelnemer kan een geldend halfjaar- of jaarabonnement altijd, met een opzegtermijn van twee weken (halfjaarabonnement, respectievelijk een maand (jaarabonnement) beëindigen. Het abonnement eindigt dan met de afloop van de abonnementsperiode. Dit abonnement moet vóór de eerste van die volle kalendermaand worden opgezegd. Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats.

7.3 Bij langdurige ziekte c.q. een blessure kan de deelnemer het abonnement onbeperkt voor een periode van maximaal zes maanden laten opschorten of zelf pauzeren. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Yoga Centrum Oosterwold en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Het verzoek kan per e-mail worden verzonden naar: yoga@yogacentrumoosterwold.nl.

8. Deelname en Betaling Workshop, Festival, Challenge, Meerdaagse Activiteit en Inschrijfgeld

8.1 Een deelnemer kan aan een workshop, festival of challenge deelnemen nadat Yoga Centrum Oosterwold het volledige bedrag voor deelname aan de betreffende activiteit heeft ontvangen.

8.2 Bij deelname aan een meerdaagse activiteit, met uitzondering van een festival, dient de aanbetaling uiterlijk 60 dagen voor de geplande meerdaagse activiteit te worden voldaan. Het resterende bedrag van de totale meerdaagse activiteiten prijs dient uiterlijk 14 dagen voor de geplande activiteit te worden voldaan aan Yoga Centrum Oosterwold. Een deelnemer kan aan een meerdaagse activiteit deelnemen nadat de deelnemer de volledige meerdaagse activiteiten prijs heeft betaald.

8.3 Voor sommige meerdaagse activiteiten geldt een zogeheten “Vroegboekkorting”.  Dit gereduceerde tarief is geldig tot de op de website genoemde datum; in het algemeen tot twee volle maanden voor begin van de meerdaagse activiteit. Na deze datum geldt het, eveneens op de website genoemde, normale tarief.

9. Workshop: Rooster en Annulering

9.1 Het geldende workshop rooster staat altijd op de website. Yoga Centrum Oosterwold behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd bij Yoga Centrum Oosterwold, en/of vermelding op de website en/of per e-mail. Leidend  is ook hier het rooster tot augustus 2023 in het digitale aanmeldingssysteem  van Eversports. Vanaf augustus 2023 is ons boekingssysteem geintegreerd in onze website en vanaf september ’23 in onze eigen app.

9.2 Yoga Centrum Oosterwold behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden aan deelnemer.

9.3 Tot twee weken voor de geplande workshop datum kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren. Dit kan per e-mail aan yoga@meirink.nl.

9.4 Tot zeven dagen voor de geplande workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval het inschrijfgeld wordt terugbetaald onder inhouding van € 10,- administratiegeld.

9.5 Indien de deelnemer zijn inschrijving binnen zeven dagen voor een geplande workshop annuleert, wordt geen inschrijfgeld terugbetaald.

10. Meerdaagse Activiteiten: Annulering

10.1 Annulering van deelname aan de geplande meerdaagse activiteit kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan yoga@yogacentrumoosterwold.nl.

10.2 Tot 60 dagen voor de geplande meerdaagse activiteit kan de deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

10.3 Binnen 60 dagen voor de geplande meerdaagse activiteit datum kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de meerdaagse activiteiten prijs in rekening wordt gebracht.

10.4 Indien de deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de meerdaagse activiteit, wordt de reeds betaalde meerdaagse activiteiten prijs niet terugbetaald.

10.5 Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de meerdaagse activiteit, wordt de reeds betaalde meerdaagse activiteit en prijs niet terugbetaald.

10.6 Yoga Centrum Oosterwold behoudt zich het recht voor de meerdaagse activiteit te annuleren wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde meerdaagse activiteiten prijs terugbetaald.

11. Huisregels

11.1 Alle deelnemers moeten altijd onderstaande huisregels van Yoga Centrum Oosterwold volgen:

 1. Als je met de fiets bent, parkeer deze dan op een plek en op een wijze waardoor andere bezoekers en omwonenden van Yoga Centrum Oosterwold er geen last van hebben.
 2. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor omwonenden bij aankomst en vertrek van Yoga Centrum Oosterwold.
 3. Eet niet gedurende 2 uur voor de les en beoefen geen yoga of aikido op een volle maag.
 4. Kom fris naar de les en gebruik bij voorkeur geurloze deodorant, liever geen parfum of andere geuren, en geen spray deodorant in de kleedkamers.
 5. Draag schone en makkelijk zittende kleding.
 6. Doe je schoenen uit bij de ingang van Yoga Centrum Oosterwold. Gebruik de hiervoor bestemde schoenenplank in de hal.
 7. Yoga Centrum Oosterwold stelt yogamatten ter beschikking voor gebruik tijdens de les. Deze mat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt en opgeruimd.
 8. Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens en na de yogalessen of workshops niet te praten in de zaal en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten. Telefoons zijn niet toegestaan in de zaal of moeten volledig uitgeschakeld worden. In dringende gevallen is in samenspraak met de docent hierop een uitzondering mogelijk.
 9. Seksueel gedrag c.q. seksueel getint gedrag wordt door Yoga Centrum Oosterwold niet getolereerd. De (lichamelijke) integriteit van de deelnemers dient altijd gerespecteerd te worden.

11.2 Yoga Centrum Oosterwold behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels zoals genoemd in artikel 11.1, niet naleven de toegang tot Yoga Centrum Oosterwold te ontzeggen en/of het abonnement van de betreffende deelnemer te beëindigen of de deelnemer de toegang tot de les, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit te ontzeggen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde gelden.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Yoga Centrum Oosterwold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures, verlies of schade, verband houdende met een bezoek aan Yoga Centrum Oosterwold, het volgen van lessen en/of deelname aan workshops, festivals, challenges en/of meerdaagse activiteiten bij, of verzorgd door, Yoga Centrum Oosterwold.

12.2  Yoga Centrum Oosterwold werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door bezoek aan Yoga Centrum Oosterwold, deelname aan een les, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit bij, of verzorgd door Yoga Centrum Oosterwold, aanvaardt de bezoeker, deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Yoga Centrum Oosterwold adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

 1. Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
 2. Als je in het eerste trimester van een zwangerschap bent, een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les, workshop, festival, challenge, meerdaagse activiteit.
 3. Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
 4. Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
 5. Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke conditie.
 6. Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
 7. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
 8. Houd tijdens de menstruatie rekening met de grotere behoefte aan rust van je eigen lichaam.

12.3 Een bezoek aan Yoga Centrum Oosterwold, onze lessen, workshops, festivals, challenges en meerdaagse activiteiten zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze lessen, workshops, festivals, challenges en meerdaagse activiteiten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het bijwonen van c.q. deelnemen aan de les, workshop, festival, challenge of meerdaagse activiteit voor jou geschikt is op dit moment.

12.4 Partners verplichten zich de risico’s genoemd in lid 1 t/m 3 van dit artikel voor de werkzaamheden uit te voeren door Yoga Centrum Oosterwold afdoende te verzekeren en Yoga Centrum Oosterwold te vrijwaren voor aansprakelijkstelling door deelnemers van de activiteit, zie artikel 12.1.

13. Persoonsgegevens

13.1  Yoga Centrum Oosterwold verzamelt persoonsgegevens van haar bezoekers, de deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Yoga Centrum Oosterwold gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en verwerkt deze binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 2016 (AVG).

13.2 Yoga Centrum Oosterwold gebruikt de in artikel 13.1 genoemde persoonsgegevens ook om de bezoekers en deelnemers op de hoogte te brengen van activiteiten van Yoga Centrum Oosterwold en eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, het lesrooster. Indien men geen prijs stelt op het ontvangen van communicatie van Yoga Centrum Oosterwold, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: yoga@yogacentrumoosterwold.nl. De bezoeker en deelnemer is er van op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Yoga Centrum Oosterwold gebruik kan worden gemaakt.

13.3 Yoga Centrum Oosterwold geeft de persoonsgegevens van deelnemers nooit zonder voorafgaande toestemming door aan derden.

13.4 In de privacyverklaring is op een rijtje gezet welke gegevens door Yoga Centrum Oosterwold worden verwerkt, voor welke doeleinden Yoga Centrum Oosterwold dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens.

14. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

14.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, een abonnement, les, workshop, festival, challenge en/of meerdaagse activiteit, dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Yoga Centrum Oosterwold zullen in eerste instantie worden beslecht door een erkende mediator. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen bij een erkende mediator zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank

Algemene voorwaarden online activiteiten

Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die Yoga Centrum Oosterwold aanbiedt online en zijn van toepassing in aanvulling op de algemene voorwaarden die te vinden zijn op www.yogacentrumoosterwold.nl.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.2 Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
1.3 Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die Yoga Centrum Oosterwold via online platformen levert aan de klant, waaronder online live lessen, opgenomen online lessen, geïntegreerde cursussen op het terrein van yoga, meditatie en bewustzijnsontwikkeling in de ruimste zin van het woord.
1.4 Herroepingsrecht: het recht van de klant om de overeenkomst binnen de bedenktermijn te herroepen.
1.5 Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die één of meerdere diensten via de door Yoga Centrum Oosterwold gebruikte online platformen afneemt.
1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en met betrekking tot de toegang en het gebruik van het platform.
1.7 Platform: door Yoga Centrum Oosterwold gebruikte kanalen zoals zoom (gelicenseerd), YouTubekanaal Yoga Meirink, Instagram #yogacentrumoosterwold, Facebook Yoga Centrum Oosterwold, LinkedIn Petra Meirink

2. AANBOD

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om diensten van Yoga Centrum Oosterwold af te nemen.
2.3 Yoga Centrum Oosterwold is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door Yoga Centrum Oosterwold worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de klant heeft geaccepteerd.
2.4 Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Yoga Centrum Oosterwold niet en de klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
2.5 Yoga Centrum Oosterwold heeft het recht een aanmelding van een klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant zich via het platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en Yoga Centrum Oosterwold de aanmelding heeft bevestigd, dan wel nadat de Klant gebruik maakt van een door Yoga Centrum Oosterwold verstuurde inlogcode gekoppeld aan een deelname aan de Teacher Training of een andere bij Yoga Centrum Oosterwold gevolgde of te volgen training/workshop/opleiding of les. De klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.
3.2 Bij de afname van meerdere diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en Yoga Centrum Oosterwold tot stand.
3.3 Yoga Centrum Oosterwold is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst en de levering van diensten.

4. HERROEPINGSRECHT

4.1 Bij elke overeenkomst waarbij een aankoop wordt gedaan, beschikt de klant over een bedenktermijn van veertien (14) dagen, waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgave van redenen kan herroepen. Yoga Centrum Oosterwold mag de klant vragen naar de reden(en) van herroeping, maar de klant is niet tot opgave van zijn reden(en) verplicht.
4.2 De in artikel 4.1 genoemde bedenktermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.
4.3 Bij uitoefening van het herroepingsrecht binnen de bedenktermijn is de klant Yoga Centrum Oosterwold een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte  van de overeenkomst dat door Yoga Centrum Oosterwold is nagekomen op het moment van uitoefening van het herroepingsrecht. Het evenredige bedrag dat de klant aan Yoga Centrum Oosterwold moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs van het afgenomen product/de afgenomen dienst.
4.4 herroeping van de overeenkomst, kan door toezending van het modelformulier aan Yoga Centrum Oosterwold of schriftelijk op andere ondubbelzinnige wijze. Zie ook artikel 4 van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van meirink.nl.

5. PRIJS EN BETALING

5.1 Voor de betaling kan de klant uitsluitend gebruik maken van de door Yoga Centrum Oosterwold aangeboden betalingsmogelijkheden.
5.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door Yoga Centrum Oosterwold voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de klant, geeft de klant Yoga Centrum Oosterwold toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen. Tenzij anders bepaald is bij het aangeboden product/ de aangeboden dienst, is de opzegtermijn één hele kalendermaand. Dat betekent dat het ‘lidmaatschap’ vóór de eerste van de maand dient te worden opgezegd.
5.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
5.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
5.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Yoga Centrum Oosterwold gerechtigd de toegang tot de diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de klant te verhalen.
5.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Yoga Centrum Oosterwold uitsluitend elektronisch aangeboden.
5.7 Het door Yoga Centrum Oosterwold te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde diensten, of gelijk aan de som van de prijs van de afgenomen losse producten/diensten. In geval van periodieke betaling is het door Yoga Centrum Oosterwold te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

6. ACCOUNT EN VEILIGHEID

6.1 De klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de klant direct te worden aangevuld.
6.2 De klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
6.3 De klant dient Yoga Centrum Oosterwold direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount. Indien de klant inloggegevens deelt met derden is Yoga Centrum Oosterwold zonder meer bevoegd om het account te blokkeren en de schade (inclusief gederfde inkomsten) op de klant te verhalen.

7. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

7.1 Het is de klant niet toegestaan het platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
7.2 Het is de klant niet toegestaan de diensten en/of het platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga Centrum Oosterwold de content van het platform lokaal op te slaan, te kopiëren, anderszins daarvan opnames te maken noch de content op welke manier en voor welk doeleinde dan ook te verspreiden, zie ook artikel 16.

9. DERDE PARTIJEN/WEBSHOP

9.1 Via het platform wordt soms doorgelinkt naar websites van docenten of andere derden die mogelijk eigen producten of diensten aanbieden. Indien de klant naar een dergelijke webshop/website gaat, komt de klant in de omgeving van deze derde partij en zijn hun gebruikersvoorwaarden, privacy statement en cookiestatement van toepassing. Yoga Centrum Oosterwold adviseert de klant deze door te lezen voordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van de derde partij. Yoga Centrum Oosterwold is hiervoor niet verantwoordelijk noch aansprakelijk.
9.2 Voor het gebruik van het platform en de afname van diensten is mogelijk de software van de derde partijen vereist, in welk geval afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing kunnen zijn.

  8. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

  8.1 Yoga Centrum Oosterwold streeft ernaar het platform ongestoord beschikbaar te stellen, maar kan storingen door internetverbindingen, technische infrastructuur, apparatuur of overige omstandigheden niet uitsluiten.
  8.2 Indien de klant een storing ervaart die niet aangekondigd is door Yoga Centrum Oosterwold, dan verzoekt Yoga Centrum Oosterwold de klant contact op te nemen met de klantenservice van Yoga Centrum Oosterwold: yoga@yogacentrumoosterwold.nl.
  8.3 Yoga Centrum Oosterwold zal zich inspannen storingen zo spoedig mogelijk op te lossen. Indien de storing is gelegen in een omstandigheid die aan Yoga Centrum Oosterwold toe te rekenen is en langer duurt dan vijf aaneengesloten werkdagen, zal Yoga Centrum Oosterwold de klant een naar tijd evenredig deel van de betaalde prijs restitueren.
  8.4 Ten behoeve van onderhoud kan Yoga Centrum Oosterwold delen van het platform buiten gebruik stellen. Yoga Centrum Oosterwold zal dit tot een minimum beperken en voor zover redelijkerwijs mogelijk de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
  8.5 Indien op grond van het consumentenrecht een andere regeling aangewezen is, zal Yoga Centrum Oosterwold de klant een passende oplossing aanbieden.

  10. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN

  10.1 Yoga Centrum Oosterwold is gerechtigd de inhoud van de diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de diensten gelijk blijft. Een (gratis) proefperiode/ actie, al dan niet gekoppeld aan een ander bij Yoga Centrum Oosterwold aangekochte dienst of product waarbij toegang wordt verleend tot (een deel van) de content van het platform kan door Yoga Centrum Oosterwold zonder meer worden beëindigd indien geen termijn tot toegang tot het platform is overeengekomen. Yoga Centrum Oosterwold zal voor zover redelijkerwijs mogelijk de klant hier tijdig van op de hoogte stellen.
  10.2 Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de klant oplevert, zal Yoga Centrum Oosterwold de klant de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
  10.3 Yoga Centrum Oosterwold is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal Yoga Centrum Oosterwold de klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

   11. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR YOGA CENTRUM OOSTERWOLD

   11.1 Yoga Centrum Oosterwold is bevoegd om de toegang tot de diensten op te schorten of de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de klant:
   – in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden op meirink.nl;
   handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
   een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
   tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
   een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
   failliet is verklaard.
   11.2 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan Yoga Centrum Oosterwold besluiten op verzoek van de klant het ‘lidmaatschap’ tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, op te schorten (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – naar het oordeel van Yoga Centrum Oosterwold – deugdelijk bewijs. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

   12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

   12.1 De Overeenkomst kan tegen de afloop van de oorspronkelijke looptijd door de klant worden beëindigd door minimaal één (1) maand voor de einddatum op te zeggen. Indien de klant de overeenkomst niet tijdig opzegt, wordt de overeenkomst automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.
   12.2 Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één volledige kalendermaand.
   12.3 De overeenkomst kan worden opgezegd per e-mail (yoga@meirink.nl).

   13. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

   13.1 De klant maakt voor eigen rekening en risico gebruik van de diensten en/of het platform. De klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen zodat geen blessures of ongevallen ontstaan. De klant dient er onder meer voor zorg te dragen dat bewogen of gezeten wordt in een veilige omgeving, dat lichamelijke beperkingen in acht worden genomen en dat blessures of overbelasting wordt voorkomen. Bovendien is de klant zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van Yoga Centrum Oosterwold aanvaardt en opvolgt.
   13.2 Het kijken van onze video’s of deelname aan een aangeboden dienst zijn geen vervanging voor therapie of andere medische behandeling of diagnose. Als je in het verleden of op dit moment een medische behandeling of therapie ondergaat of hebt ondergaan voor kwesties met betrekking tot geestelijke gezondheid, zijn onze diensten of producten mogelijk niet geschikt voor jou. Neem contact op met jouw huisartsarts of (behandelend) specialist met de vraag of het deelnemen aan de aangeboden dienst voor jou geschikt is op dit moment.
   13.3 De klant is aansprakelijk voor schade van Yoga Centrum Oosterwold die is ontstaan doordat de klant in strijd heeft gehandeld met een van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden of voor schade van Yoga Centrum Oosterwold die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de klant, behoudens voor zover de aansprakelijkheid in een voorkomende situatie niet aanvaardbaar wordt geacht op grond van de wet.

   14. AANSPRAKELIJKHEID YOGA CENTRUM OOSTERWOLD

   14.1 Yoga Centrum Oosterwold doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar platform en/of de diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
   14.2 Yoga Centrum Oosterwold is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de diensten en/of het gebruik van het platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Yoga Centrum Oosterwold.
   14.3 Indien de klant via het platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is Yoga Centrum Oosterwold niet aansprakelijk voor eventuele schade van de klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.
   14.4 Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van Yoga Centrum Oosterwold te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van Yoga Centrum Oosterwold voor het betreffende geval uitkeert.
   14.5 Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
   14.6 Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van Yoga Centrum Oosterwold, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.
   14.7 Iedere aansprakelijkheid van Yoga Centrum Oosterwold vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

   15. OVERMACHT

   15.1 Yoga Centrum Oosterwold is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

   16. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

   16.1 De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de diensten en het platform, inclusief alle inhoud van het platform, berusten bij Yoga Centrum Oosterwold, tenzij anders is vermeld. Het is de klant niet toegestaan diensten of informatie van het platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yoga Centrum Oosterwold.
   16.2 Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het platform.

   17. OVERDRACHT VAN RECHTEN

   17.1 De klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van Yoga Centrum Oosterwold.
   17.2 Yoga Centrum Oosterwold is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de klant.

   18. ONGELDIGE BEPALINGEN

   18.1 Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

   19. PRIVACY

   19.1 Yoga Centrum Oosterwold verzamelt persoonsgegevens van de klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de diensten en het platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van Yoga Centrum Oosterwold van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring op deze website en Privacyverklaring en Cookieverklaring die te vinden zijn op meirink.nl of desgewenst kunnen worden toegezonden.

   20. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

   20.1 Op de overeenkomst tussen de klant en Yoga Centrum Oosterwold is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland in Almere is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de klant en Yoga Centrum Oosterwold of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

   CONTACTGEGEVENS

   Yoga Centrum Oosterwold
   Ban Zhaoweg 10
   1349LN Almere
   KvK:27318808

   Share This